Privacyverklaring

On The Movie, gevestigd aan Kardinaalsmuts 101 5432AB Cuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.onthemovie.nl, Kardinaalsmuts 101 5432AB Cuijk, Leon Vlems is de functionaris gegevensbescherming van On The Movie. Hij is te bereiken via info@onthemovie.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onthemovie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

On The Movie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij je af te leveren. On The Movie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van On The Movie) tussen zit. On The Movie gebruikt geen digitaal systeem om persoonsgegevens te verwerken.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren:

On The Movie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden: On The Movie verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Cookies of vergelijkbare technieken:

On The Movie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben gekregen, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Wil je gebruikmaken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@onthemovie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. On The Movie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. On The Movie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Videoprojecten zullen uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever gedeeld worden met derden, bijvoorbeeld YouTube en Vimeo. Dvd-producties zijn eigendom van de opdrachtgever en zullen ook niet gebruikt worden als promotiemateriaal. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: On The Movie neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@onthemovie.nl

Image